تشبیه و استعاره

درخواست حذف این مطلب


از من شعر می خواهی

شعری پر از تشبیه و استعاره

ببخش عشق من

در خورجینم هیچ چیز شبیه به زیبایی تو ندارم...


| ایلماز اردوغان / ترجمه: سیامک تقی زاده |